תנאי שימוש

כללי
האתר "רוני אבן" אתר תדמיתי בלוגי, הכולל מכירת מוצרים פיזים ודיגיטלים (להלן: "האתר"). האתר הינו פרי פיתוחה של עוסק מורשה "רוני אבן" (להלן: "החברה").
החברה רשאית לשנות מעת לעת את האתר, לרבות אך לא רק עיצובו, תכניו והשירותים הניתנים בו ובמסגרתו וכן לערוך את תנאי שימוש אלו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנו נודיע לך בטרם נשנה את תנאי השימוש. לתשומת ליבך, כי שימושך באתר בו מותנית בהסכמתך לתנאי שימוש אלו, כפי שאלו יעודכנו מעת לעת.
אנא קרא היטב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר. הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש והינך מסכים לכל האמור בהם, כי ידוע לך שביקורך ושימושך באתר ובתכניו כפוף לכך כי הנך מסכים לכל תנאי השימוש בהתאם להוראות המפורטות לעיל ולהלן.
מטעמי נוחות, הוראות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדות לשני המינים.

אופן השימוש באתר
בשימושך באתר, הנך מצהיר כי: הנך מעל גיל 18; כי הנך רשאי על פי כל דין לעשות שימוש באתר; כי הנך בעל ישות משפטית הכשירה להתקשר בהתקשרות חוזית על פי תנאי שימוש אלו; כי שימושך באתר מעולם לא הושהה ע"י החברה.
הנך מצהיר כי כל המידע אותו אתה מספק הוא מידע מלא, נכון, מדויק ואמין. הנך מתחייב לעדכן את הפרטים הללו, ככל שיחול בהם שינוי. שימוש בזהותו של אחר או מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים עלולים להינקט אמצעים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים וכן הוא יהא האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לכך.

קניין רוחני
מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר וכל התכנים והחומרים המצויים בו, לרבות אך לא רק, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, כלים טכנולוגיים, עיצובים גרפיים, טקסטים, מוזיקה, קול, סימני מסחר וכל חומר אחר, למעט באתרים המקושרים באמצעות קישוריות, הינם בבעלות החברה ומוגנות בזכויות יוצרים.
למען הסר ספק יובהר, כי אין בשימוש המותר באתר ע"י המשתמש , כדי להקנות לו זכויות כלשהן באתר ו/או בחומרים המצויים בו ו/או כדי לפגוע בזכויות הקניין הרוחני המוקנות לחברה או לצדדים שלישיים.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, לשנות, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי, בכל חלק מחלקיו של האתר או מהתכנים המוצגים לך על ידי החברה, או לבצע כל פעולה אשר יש בה פגיעה בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, אלא בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה ו/או מבעל הזכויות, לפי העניין.
המשתמש יהיה אחראי וישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שנגרם לה בגין הפרת הוראות סעיף זה.

אחריות
החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לתחזק את האתר ותכניו באופן שוטף כדי לאפשר לך גישה אליו בכל עת, בצורה בטוחה וללא תקלות, כי תכני האתר יהיו זמינים לך בכל עת, ללא תקלות או הפרעות. עם זאת, אף מערכת אינה יכולה להבטיח הגנה מלאה מפני תקלות ו/או פריצות ועל כן, איננו יכולים להבטיח לך כי האתר יהיה זמין בכל עת, מדויק ונגיש. כמו כן, איננו יכולים להבטיח כי האתר יהיה מוגן מפני תקיפות, פריצות, נזק, קלקול או תקלה, או ללא וירוסים.
במסגרת שימושך באתר, יתכן ותעשה גם שימוש בשירותיהם של צדדים שלישיים עצמאיים ובלתי תלויים באתר ו/או בחברה, כמו למשל: פייסבוק וגוגל אנליטיקס. לחברה אין כל שליטה על השירותים והתכנים של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש שלך בשירות של צד שלישי הוא תחת שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך הבלעדית, ולחברה לא תהא כל אחריות בקשר לכך.
אספקת המוצרים באתר כפופים לכך כי המוצרים המוזמנים על ידי המשתמש – נמצאים במלאי. החברה עושה כל מאמץ על מנת שכל המוצרים המוצגים באתר – יימצאו במלאי. אולם, במקרה בו מוצר כלשהו לא היה קיים במלאי אך לא הורד מהאתר ו/או לא צוין באתר כי המוצר לא נמצא במלאי, הרי שהחברה לא תהא מחויבת לספק למשתמש את המוצר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר לכך.
החברה לא תשא באחריות לעיכוב במשלוח המוצרים ו/או באי שילוחם, מסיבות אשר אינן תלויות בחברה, לרבות אך לא רק – תקלות במערכת המחשוב, עיכובים או אי שילוח מסיבה הנובעת בחברת השילוח ו/או בדואר ישראל.
החברה עושה כל שביכולתה על מנת שהתמונות המוצגות תהיינה מדויקות ככל הניתן ותואמות למוצר כפי שהוא בפועל. עם זאת, התמונות הינן להמחשה בלבד וייתכנו מצבים בהם יהיו הבדלים כאלו ואחרים בין התמונות באתר ובין המוצרים הנמכרים.
החברה אינה למידע ולתכנים המצויים בקישוריות באתר- השייכות לצדדים שלישיים, לנכונותם, מהימנותם, דיוקם ו/או למצגים המוצגים בקישוריות והמשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה מאמתת את המידע המוצג בקישוריות אלו.
כל הסתמכות של המשתמש על המידע המוצג בקישוריות הינה באחריותו הבלעדית, החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ככל שייגרם למשתמש בגין הסתמכותו כאמור ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר בקשר לכך.
כל פעולת הורדה שתתבצע באתר או בקישוריות, תעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תהא אחראית לכל נזק העלול להיגרם למחשב ו/או המכשיר הסלולרי של המשתמש בשל פעולת ההורדה.
ככל שתהיינה פרסומות באתר, החברה לא תשא בכל אחריות לתוכנן או לפעולות המתבצעות במסגרתן. יובהר, כי אין בפרסומות אלו באתר כדי להוות עידוד או המלצת לרכישה. הסתמכות על תוכן הפרסומת, רכישה או עסקה עם המפרסם, תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של המשתמש באתר, בעלי האתר אינם צד לעסקה ואין להם כל אחריות בקשר לכך.

מדיניות פרטיות
החברה נוהגת בכבוד כלפי המשתמשים ומכבדת את פרטיותם. כאן תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות שלנו ואת האופן שבו החברה אוספת מידע במידע אשר נמסרה לה על ידי המשתמשים או המידע שהיא אוספת המשתמשים וכיצד היא מעבדת מידע זה.

מדיניות ביטולים/החזרים

ביצוע הרכישות ומדיניות ביטולים
המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ. דמי המשלוח עבור המוצרים המוזמנים יצוינו באתר בנפרד.
עם ביצוע ההזמנה באתר, יקבל המשתמש מייל שהזמנתו נקלטה במערכת. עם קבלת הזמנת המשתמש, יבצעו בעלי האתר בדיקה כי המוצר המבוקש נמצא במלאי. כמו כן, תבוצע בדיקה מול חברת כרטיסי האשראי ורק לאחר השלמת התשלום ואישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי – תאושר הזמנת המשתמש ויישלח אליו מייל המאשר את הזמנתו (להלן: "אישור ההזמנה").
במקרה בו המוצר שהוזמן על ידי המשתמש לא נמצא במלאי ו/או מכל סיבה שאי- אין באפשרות בעלי האתר לספק ללקוח את המוצר המוזמן, תשלח למשתמש הודעה בהתאם באמצעות הדוא"ל או באמצעות קשר טלפוני עם המשתמש. במקרה כאמור, תעמוד למשתמש האפשרות לבטל את ההזמנה או להחליף את הזמנתו במוצר אחר.
אספקה ומשלוח ההזמנות החברה תספק את המוצר המוזמן, רק לאחר אישור חברת כרטיס האשראי ובכפוף להימצאות המוצר במלאי. המוצר יישלח לכתובת שהקליד המשתמש בעת הרשמתו לאתר וזאת בתוך המועד המצוין בדף המוצר, אלא אם קיבל המשתמש הודעה אחרת. פרק הזמן למשלוח כפי שמצוין באתר יחל להיספר ממועד אישור ההזמנה. מניין פרק הזמן כולל אך ורק את ימי העסקים, כלומר – ימים א'-ה', לא כולל שבתות, ערבי חג וחג. על אף האמור, מוצרים אשר מסופקים למשתמש באמצעות דואר ישראל – יישלחו בכפוף לזמני האספקה של דואר ישראל.
ביטול ההזמנה על ידי המשתמש, לאחר שההזמנה יצאה למשלוח, או סירובו של המשתמש לקבל את המשלוח או אי הימצאות המשתמש במקום ובזמן שנקבע למסירת ההזמנה, תחייב את המשתמש בדמי משלוח נוספים בגין החזרת המוצר למשרדי החברה. שליחת ההזמנה למשתמש פעם נוספת- תחייב את המשתמש בדמי משלוח נוספים בהתאם.
אין באמור לעיל ולהלן כדי לגרוע מתנאי המשלוח חברות המשלוח אשר יחולו במלואם על הזמנת המשתמש.

הדין וסמכות השיפוט
על תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ו/או סוגיה בקשר עם תנאי השימוש תהיה נתונה לבית המשפט במחוז תל אביב- יפו בלבד.

צור קשר
לכל עניין או שאלה, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות צור קשר.